Nurmijärven Jalkapalloseura - Privacy policy

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n jäsen-, yhteistyökumppani- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nurmijärven Jalkapalloseura ry
Y-tunnus: 1528457-9
Lepsämäntie 1
01800 Klaukkala

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Toiminnanjohtaja Ilkka Junttila, toiminnanjohtaja@njs.fi, +358 40 5926002

3. Rekisterin nimi

Jäsen-, yhteistyökumppani- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n
oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

● ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
● jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, palkitseminen,
kilpailutoiminta, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
● harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien
järjestäminen
● toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

Tietojen käsittely perustuu toimihenkilöiden (ml. joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, ohjaaja,
valmentaja, tiedottaja) osalta Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n oikeutettuun etuun eli sovittuun
yhteistyöhön.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteistyökumppaneiden ja verkkokauppaa-asiakkaiden osalta
sopimukseen tai Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja
henkilötietojen käyttötarkoitus on Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n yhteistyökumppaneiden
välisen yhteistyösuhteen hoitaminen, kehittäminen ja tilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:

● Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
● Alaikäisen jäsenen osalta

○ Tarpeelliset huoltajan suostumukset esim. jäsenyyteen, tietojen
julkaisemiseen, harrastustoimintaan ja palveluiden käyttöön liittyen
○ Alaikäisen huoltajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero)

● Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja
muihin laskuihin liittyvät tiedot
● Pelipasseihin ja vakuutuksiin liittyen kerätään jäsenen henkilötunnus tai syntymäaika
● Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
● Valokuva
● Tiedot osallistumisesta jäsen- ja harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja
koulutustilaisuuksiin
● Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja toimihenkilöistä:
● Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
● Laskuihin liittyvät tiedot
● Valokuva
● Tiedot osallistumisesta harrastustoimintaan sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja asiakkaista:
● Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
● Laskuihin liittyvät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
● nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai
yhteistyön aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Nurmijärven
Jalkapalloseura ry:lle .

Henkilötietoja saadaan myös Suomen Palloliiton järjestelmistä, kuten Pelipaikka
(pelaajalisenssien hallintajärjestelmä) ja Taso (otteluiden ja sarjojen hallintajärjestelmä) sekä
kansainvälisten pelaajasiirtojen yhteydessä FIFA:n TMS-järjestelmä. Lisäksi Torneopal
-turnausten järjestämispalvelun kautta saadaan turnaukseen osallistuvien joukkueiden
toimihenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle
urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia
varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä.
Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta
https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/

Lisäksi tietoja luovutetaan kansainvälisten pelaajasiirtojen yhteydessä FIFA:n TMS
järjestelmässä. FIFA TMS:n tietosuojaan voit tutustua osoitteessa
https://www.fifatms.com/privacy-policy/

Seuran järjestämiä joukkue- ja pelaajavalokuvauksia varten valokuvauksen suorittajalle
saatetaan etukäteen toimittaa kuvattavien henkilöiden nimi ja yhteystieto.

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan (Taikala Oy, myClub-palvelu) sähköistä
jäsenpalvelua, jonka avulla rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä,
laskutusta, tapahtumailmoittautumisia, läsnäoloseurantaa ja jäsenviestintää.
https://www.myclub.fi/tietosuojaseloste/

Muita rekisterinpitäjän ulkoisia palveluita ovat taloushallintaohjelma Procountor
( https://finago.com/fi/procountor/ ) palkkojen ja kulukorvausten maksuun, sekä tapahtumien
hallintaan käytetty www.nimenhuuto.com

Seuradokumenttien hallintaan ja arkistointiin käytetään Google Drive -verkkopalvelua.
Henkilötietoja ei muuten säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy
vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin lait määräävät ja ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen
toteuttamiseksi.

● Toimihenkilön henkilötietoja säilytetään yksi vuosi
● Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään yksi vuosi
● Yritysten ja yhteisöjen päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin
kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen, sponsoroinnin tai yhteistyön kannalta.

Muutoin henkilötietoja päivitetään.

myClub-palvelun (www.myclub.fi) tiedot on tallennettu tietokantapalvelimelle, jonne pääsy vaatii
käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä tietokantapalvelimen osoitteen. myClub-palvelun sisältämät
tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tallennetut tiedot varmennettu 2 kertaisella
tietokantavarmennuksella, joka on vahvasti salattu.

myClub-palveluun sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Käyttäjätunnus ja salasana on vahvasti salattu ja vain rekisteröidyn henkilön omassa tiedossa.
Kaikki tietoliikenne järjestelmässä on SSL-suojattu.

ProCountor,Google Drive, Nimenhuuto, Taso, Pelipaikka ovat myös varmistetuilla
tietokantapalvelimilla ja niiden käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttämistä ja järjestelmiä voi käyttää vain käyttäjän omilla tunnuksilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee
toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Download
Updated at - 2020-08-17 10:40